ดูหน้า

เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

ศูนย์แปลภาษา ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย และรับรองเอกสารโดยผู้เชียวชาญของศาลยุติธรรม งานคุณภาพ ราคาย่อมเยา

     เป็นศูนย์แปลภาษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการแปลภาษาระดับมืออาชีพ โดยนักแปลที่ขึ้นทะเบียนของศาลยุติธรรม ในด้านล่ามและการแปลเอกสาร ทะเบียนนักแปลเลขที่ 7/2557 โดยเราให้บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย และ ไทยเป็นอังกฤษ ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการทำงานของเรา ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับงานที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคาอย่างแน่นอน และเพื่อความสะดวกสำหรับลูกค้าเราจึงเน้นการให้บริการทั่วประเทศ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆ

 บริการแปลเอกสาร

 เอกสารทางราชการ เช่น บัตรประชาชน สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส ใบหย่า หมายเรียก หมายศาล ใบแจ้งความ ฯลฯ

 เอกสารทางธุรกิจ เช่น หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนการค้า บริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ หนังสือรับรองตรายาง ภพ.20 งบการเงิน รายงานการประชุม สัญญาทางธุรกิจ แผ่นพับโฆษณา คู่มือ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า ฯลฯ

 เอกสารทางการศึกษา เช่น หนังสือรับรองการศึกษา ใบปริญญาบัตร ทรานสคริปต์ทุกระดับชั้น รายงาน บทเรียน งานวิจัย จดหมาย

 เอกสารด้านประมูล เช่น เอกสารการประมูลสินค้าต่างๆ แคตตาล็อก ใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ใบอนุญาตต่างๆ ฯลฯ

 บริการรับรองเอกสาร

ชนิภัทร ทรานส์เลชั่น เซอร์วิส เป็นศูนย์รับรองเอกสารงานแปลทุกชนิด รับรองโดยผู้เชี่ยวชาญในที่ขึ้นทะเบียนของศาลยุติธรรม ในด้านล่ามและการแปลเอกสาร ทะเบียนนักแปลเลขที่ 7/2557


06 มีนาคม 2560

ผู้ชม 5181 ครั้ง

Engine by shopup.com